ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอำเภอเกะสมุย จังหวัดสุราฎร์ธานี เปรียบเรียบระหว่างนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและชาวเอเชีย

Factors affecting th […]

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในอำเภอ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Factors that Affect […]