การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตกระเป๋าจากผักตบชวาของกลุ่มจักสานบ้านบางตาแผ่นและกลุ่มจักสานบ้านมหานาม ในจังหวัดอ่างทอง

Cost and return anal […]

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกระเป๋าจากเชือกกล้วยมัดย้อม

โดย วารี กาลศิริศิลป […]