การเพิ่มประสิทธิภาพการทำแบบตัดและเสื้อตัวอย่างด้วยเทคนิคการทำแบบ ตัดบนกระดาษ บนหุ่น และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องนุ่งห่มไทย

Increasing the Effic […]