การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศแบบระเหย

Construction of an E […]