เอลิเมนต์ผิวโค้งแบบใหม่สำหรับแบบจำลองสนามไฟฟ้าสถิตความเที่ยงตรงสูง

Novel Curve Surface […]