การใช้เอลิเมนต์ผิวโค้งเก้าระดับชั้นความเสรีกับการคำนวณสนามไฟฟ้าด้วยวิธีประจุพื้นผิว

Using the 9-DOF curv […]