การออกแบบและสร้างระบบตรวจวัดอุปกรณ์ไฟฟ้าและสั่งการอัจฉริยะด้วยอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งโดยใช้แพลตฟอร์มเน็ตพาย

Design and Construct […]