อิทธิพลของอุณหภูมิอบแห้งและระยะเวลางอกที่มีต่อคุณภาพของแป้งข้าวกล้องงอก

By ณัฐพัชร์ สะอาดศรี […]