การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกรูปแบบแอนิเมชั่น 2 มิติเรื่อง “ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์”

Produce of Animate I […]

การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกส์รูปแบบแอนิเมชันเรื่อง “การจัดองค์ประกอบภาพ”

จัดทำโดย วิภาวีร์ ทอ […]

ผลของแอนิเมชันที่มีต่อความตระหนัก เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Effects of animation […]