ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อโทรทัศน์สีจอ LCD ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Marketing Mix Factor […]