ผลของสารโพแทสเซียมคลอดเรทต่อการออกดอกและติดผลนอกฤดูของลำไยพันธุ์เพชรสาครที่ปลูกในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

Effects of Potassium […]