อิทธิพลของชนิดพืชและกรรมวิธีการถนอมต่อปริมาณการกินได้และการย่อยได้ของวัตถุแห้งและอินทรียวัตถุของหญ้ารูซี่ (Brachiaria ruziziensis) และใบข่อย (Streblus asper Lour) ในแพะในเขตร้อนชื้น

Influence of Plant S […]