การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรของการกัดตัวอักษรบนไม้มะพร้าวด้วยเครื่องกัดซีเอ็นซี

By สุรสิทธิ์ ระวังวง […]