A Design and Development of an Information System For Clinic: A Case Study of Amorn Clinic
โดย ชัยวัฒน์  อินทร์จันทร์
ปี    2551

บทคัดย่อ

            การศึกษา เอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรื่อง การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารคลินิก :กรณีศึกษา คลินิก หมออมร จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาโปรแกรมในการใช้งานบริหารงานในคลินิก มีการพัฒนาระบบในการจัดเก็บข้อมูล และรายละเอียด ในการชำระเงินของผู้ป่วย การสั่งซื้อยา การรับยา การให้การรักษาผู้ป่วย พร้อมทั้ง ออกรายงานต่างๆ เช่น รายงานข้อมูลผู้ป่วย รายงานการสั่งซื้อยา รายงานการชำระเงิน ฯลฯ และสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วการดำเนินการพัฒนาระบบมี 4 ขั้นตอน คือ  การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ การออกแบบ การสร้างและพัฒนา การทดสอบ โดยใช้เทคนิคการออกแบบและการวิเคราะห์ระบบงานแบบแผนภาพการไหลของข้อมูล และการออกแบบความสำคัญของระบบ

            ดังนั้น ระบบบริหารคลินิก พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Visual Basic 2005 ในการพัฒนา และใช้ SQL Server 2005 เป็นฐานข้อมูลสของระบบ

            จากการจัดทำโครงการและได้ทดลองใช้ระบบบริหารคลินิก เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่คาดหวังไว้ สามารถใช้งานได้จริง มีความถูกต้อง เชื่อถือได้

Comments are closed.