ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์ : กรณีศึกษา นักเรียนอาชีวศึกษาสถานศึกษาตัวอย่าง จังหวัดสระบุรี

Factors affecting mo […]

การออกแบบโครงสร้างการควบคุมของกระบวนการสังเคราะห์โพรพิลโพรพิโอเนตด้วยการวิเคราะห์ค่าเกนของกระบวนการ

Control structure de […]

การออกแบบยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับผู้สูงวัย

Design of a small el […]

การวิเคราะห์สนามแม่เหล็กของสายไฟฟ้าใต้ดินในท่ออีพ็อกซีเรซินเสริมใยแก้วที่จัดเรียงด้วยตัวกั้นระยะแบบเหล็กและตัวกั้นระยะแบบฉนวนภายในท่อใต้ดินแบบไปร์แจคกิ้ง

Magnetic field analy […]

วัสดุคอมโพสิตพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่เสริมแรงด้วยเส้นใยไมโครเซลลูโลสจากกากทะลายปาล์มที่เตรียมด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล

Polybutylene succina […]

การขึ้นรูปผ้าไม่ทอจากเส้นใยฝ้าย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีการยึดติดด้วยน้ำแรงดันสูงกรณีศึกษา: สมบัติในการกรองน้ำ

100% cotton nonwoven […]

การศึกษาการต้านทานเชื้อแบคทีเรียบนผ้าไม่ทอไลโอเซลล์ที่ผ่านกระบวนการตกแต่งสำเร็จด้วยสารสกัดฝาง

A study of antibacte […]

ระบบควบคุมไฮดรอลิกใบมีดดันดินให้อยู่ในแนวระดับโดยอัตโนมัติ

Hydraulic control sy […]

สมบัติของวัสดุผสมพอลิแลคติกแอซิดกับผงถ่านไม้ไผ่

Properties of polyme […]

การศึกษาการถ่ายเทความร้อนในดินเพาะกล้าไม้โดยใช้น้ำร้อนที่ได้จากพลังงานรังสีอาทิตย์

Study of heat transf […]