พฤติกรรมของมอร์ต้าร์ผสมเส้นใยเหล็กชนิดงอปลายปริมาณสูงในการรับกำลังอัด กำลังดึง และกำลังดัด

Behavior of High Vol […]

การศึกษาสมบัติของวัสดุแผ่นปิดด้านหลังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยวิธีการทดสอบร้อนชื้น

The Study of Back Sh […]

การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานทดแทน : กรณีศึกษาชุมสายหลักโทรศัพท์พื้นฐานในประเทศไทย

Renewable Energy Fea […]

การวิเคราะห์ปัจจัยที่เหมาะสมเพื่อการออกแบบสร้างเตาเผาขยะชุมชนขนาดเล็กด้วยเทคนิคการออกแบบการทดลอง

Identifying the Opti […]

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโซ่อุปทานสำหรับแผ่นยางพาราดิบไม่เรียบ : กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส

A Risk Analysis of S […]

การประยุกต์ใช้คัมบังร่วมกับหลักการวิจัยการดำเนินงานในการสั่งซื้อกล่องกระดาษ กรณีศึกษาโรงงานผลิตเซรามิค

An Application using […]

การประเมินแผ่นหินแกรนิตด้วยสมรรถนะการเลื่อยและการแผ่รังสีความร้อน

Assessment of Granit […]