การใช้ระบบสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศของนักศึกษาในสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Utilization of inqui […]

การจัดการความรู้เชิงสร้างสรรค์สู่สังคมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ระดับปริญญาตรี

Creative Knowledge M […]

ออกแบบและพัฒนาเครื่องทดสอบการสั่นสะเทือนสำหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

Design and construct […]

การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพจากสารสกัดจากสะค้านและพลูในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราบางชนิด

Inhibiterial efficac […]