Intelligence tractor autiomated ground leveling and implement systembased on hybrid control / Somdavee Bhosinak

By  Somdavee Bhosina […]

คู่มือการปฏิบัติงาน การเตรียมสารละลายและอุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์แคตไอออนและแอนไอออนในรายวิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย เณศรา แก้วคง ปี […]

การศึกษาความพึงพอใจการใช้บริการห้องปฏิบัติการเคมีของนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Study on the Satisfa […]

คู่มือการปฏิบัติงาน การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการเคมี 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดย วราภรณ์ รักคุณ ป […]

การพัฒนาแผ่นทดสอบแบบกระดาษสำหรับตรวจวัดตะกั่วในเนื้อสัตว์

Development of a Pap […]

การพัฒนาสเปรย์ต้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับเคลือบผิววัสดุ

Development of Antim […]

ผลของรังสีแกมมาต่อการเจริญเติบโต ชนิดและปริมาณสาระสำคัญในข้าวสายพันธุ์ไทย

Effects of Gamma Irr […]

การพัฒนาชุดทดสอบคาร์บาริลแบบตลับสำหรับตรวจหาปริมาณคาร์บาริลที่ตกค้างในผัก

Development of a Car […]

องค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดส และฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดใบหนานเฉาเหว่ย (Vernonia amygdalina Delile)

Chemical Components, […]

การตัดสินใจการกลับบิตด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องในระบบการบันทึกเชิงแม่เหล็ก

Bit Flipping Decisio […]

การทำนายค่าสัญญาณอ่านกลับด้วยเทคนิคการเรียนรู้เครื่องในระบบการบันทึกข้อมูลแบบบิตแพทเทิร์นมีเดีย

The Readback Signal […]