การศึกษามูลค่าทางบัญชีและกำไรทางบัญชีในการอธิบายราคาหลักทรัพย์ ของกลุ่มอุตสาหกรรม บริการ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

A Study of Book Valu […]

อำนาจศาลยุติธรรมในการจำกัดสิทธิอุทธรณ์ฎีกา: ศึกษากรณีระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการไม่รับคดีซึ่งข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่อุทธรณ์หรือฎีกาจะไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณาพิพากษา พ.ศ. 2551

อำนาจศาลยุติธรรมในกา […]

อำนาจดำเนินคดีอาญาของผู้เสียหายในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่:ศึกษาเฉพาะคดีที่ขึ้นศาลยุติธรรมปกติ

อำนาจดำเนินคดีอาญาขอ […]

องค์กรตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจโดยการรับเรื่องร้องทุกข์

องค์กรตรวจสอบการปฏิบ […]

วิธีการเพื่อความปลอดภัยของผู้มีความผิดปกติทางจิตที่จะก่อเหตุร้ายแก่สังคม

วิธีการเพื่อความปลอด […]

ระบบการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ

ระบบการตรวจสอบภายในเ […]

มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ศึกษาเฉพาะกรณีการแยกแยะประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการทางกฎหมายเพื่ […]

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคจากการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต: ศึกษากรณีการดูแลผลประโยชน์ของคู่กรณี ในธุรกิจเครื่องประดับราคาแพง

มาตรการทางกฎหมายในกา […]

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการประกันชีวิต

มาตรการทางกฎหมายในกา […]

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

มาตรการทางกฎหมายเกี่ […]