การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานาฎศิลป์ไทยโขนพระ รำหน้าพาทย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ กับกลุ่มที่เรียนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติ

The Comparison of th […]

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะปฏิบัติในรายวิชานวนาฏรังสรรค์ 1 (ตัวนาง) ชุดอุษาภุมรา โดยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน

The Study of Learnin […]

การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติมนาฏศิลป์ เรื่องระบำนาฏยมาลาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Development of addit […]

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และทักษะปฏิบัติท่ารำวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา โดยใช้รูปแบบการสอนจิ๊กซอว์ผสมผสานกับรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์

A Comparison of Grad […]

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม :จังหวะ สีสัน รูปลักษณ์ ลวดลายในวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมภาคใต้

Creation of painting […]

การจัดการเรียนรู้โดยทักษะปฏิบัติแบบซิมพ์ซัน ผสมผสานแนวคิดระบบคู่สัญญา ด้วยกิจกรรมเพลงรำวงพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ทักษะปฏิบัติ และความมีวินัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Learning management […]

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณเงินรายได้คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

โดย จิตต์พัฒนา  มะลิ […]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทักษะปฏิบัติกระบวนท่ารำรำวงมาตรฐาน โดยใช้นวัตกรรมดิจิทัล NCID สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

The development of a […]

การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์รองเท้าเพื่อสุขภาพตามหลักจักรวาลธาตุ

Design of health sho […]

การออกแบบสื่อศิลปะบำบัดความเครียดเพื่อส่งเสริมสุขภาวะจิตในวัยทำงาน

Media art design for […]

จิตรกรรมฝาผนังล้านนาสู่จิตรกรรมร่วมสมัยสะท้อนวิถีชีวิตไทย

Lanna Mural Painting […]