การพัฒนานวัตกรรมรูปแบบบูรณาการเรียนรู้สะเต็มศึกษาร่วมกับการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐานสำหรับวิศวกรรมศึกษา

Development of innov […]

การพัฒนาสมรรถนะครูวิชาชีพเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

The development of p […]

การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมฐานสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสำหรับครูผู้ช่วยในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Development of compe […]

การพัฒนารูปแบบการประเมินของครูพี่เลี้ยง สำหรับการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูในสถานศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม

Development of Evalu […]