การศึกษาอัตลักษณ์ประเพณีเหน่เอนหล่อโบงวิถีชีวิตของชาวมอแกน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานผ่านมิติการแสดง

The study of nhae an […]

การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานพัสดุของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The Development of T […]

การพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The Development of M […]

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Factors Affecting th […]

การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี

โดย วนิดา ฉินนะโสต ป […]

การสร้างสรรค์ต้นแบบลวดลายผ้าไทล้านนาแบบร่วมสมัย

Creation of Contempo […]

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผ้าฝ่ายย้อมครามของกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมคราม บ้านเชิงดอย จังหวัดสกลนคร ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ […]

การสร้างผลิตภัณฑ์จากเศษไม้เก่าเพื่อเพิ่มมูลค่าตามแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Making handicraft fr […]