การวิเคราะห์และออกแบบสายอากาศอาร์เอฟไอดีบนแผ่นกราฟีนสำหรับระบบขนส่งอัจฉริยะ

Analysis and Design […]

การพัฒนาระบบตรวจรู้สภาวะโหลดทางไฟฟ้าแบบไม่ล่วงล้ำโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก

Improving non– […]

การศึกษาการจดจำวัตถุจากการประมวลผลภาพที่ได้จากการสัมผัส

Study of Object Reco […]

การศึกษารูปแบบมือจับและลักษณะรูปทรงของวัตถุในระบบอีโก้เซ็นทริควิชั่น

The Investigation of […]

การวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านโดยตรวจวัดที่จุดรับกำลังไฟฟ้าหลักด้วยเทคนิค NILM

Analysis of Electric […]

การวิเคราะห์ค่าความสูญเสียในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่

Analysis of power lo […]

การออกแบบเหมาะสมที่สุดสำหรับระบบกักเก็บพลังงานโดยใช้แบตเตอรี่ในระบบไฟฟ้ากำลัง

The Optimal Design o […]

สายอากาศแบบโมโนโพลระนาบร่วมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากวัสดุกราไฟต์

Rectangular Monopole […]

การควบคุมจุดจ่ายกำลังสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาโดยใช้เทคนิคการรบกวนและสังเกต

Maximum Power Point […]

การหาขนาดและตำแหน่งที่เหมาะสมของสถานีประจุไฟฟ้าแบบเร็วในระบบไฟฟ้ากำลังติดตั้งร่วมกับโซล่าฟาร์ม

Optimal Siting and S […]

สายอากาศแบบปรับโครงสร้างเพื่อการประยุกต์ใช้งานย่านการสื่อสารไร้สาย

Structure-adjusted a […]

การตรวจสอบข้อบกพร่องแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยเครื่องมือทางการประมวลผลภาพ

Exploring image proc […]