การศึกษาประสิทธิภาพการดำเนินงานของงานวิชาการและงานทะเบียนและวัดผล วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Study of Operations […]

แนวทางการพัฒนารูปแบบการฝึกสหกิจศึกษาในสถานการณ์แบบปกติใหม่ (New Normal) กรณีศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม

Guidelines for devel […]

คู่มือการจัดเตรียมปฏิบัติการรายวิชาเภสัชกรรมแผนไทย 1 คณะการแพทย์บูรณาการ

โดย ชลิตรา วงษ์นุ่ม […]

การพิสูจน์เอกลักษณ์เพื่อควบคุมวัตถุดิบสมุนไพร ในรายวิชาฝึกทักษะวิชาชีพเภสัชกรรมแผนไทย 1

Characteristic Ident […]

การศึกษาทฤษฏีธาตุเจ้าเรือนที่มีผลต่อสภาพผิวหน้า : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตปทุมธานี

A Study on Tart Chao […]