การส่งผลงาน

ติดต่อที่เรา

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก)
ต.คลองหก อ.ธัญบุรีจ.ปทุมธานี 12110

email : elibrary@mail.rmutt.ac.th
โทร   :  02-549-3655


หมายเหตุ : วิทยานิพนธ์ฉบับเต็มของคณะบริหารธุรกิจ ก่อนปีพ.ศ. 2554 ให้บริการเฉพาะรูปเล่ม สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานโครงการ MBA คณะบริหารธุรกิจ

อาคาร 1 ชั้น 1
โทร : 02-549-4835 หรือ 6

ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ โครงการ MBA
โทร : 02-549-4821

ใส่ความเห็น