การวิเคราะห์สนามไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการสูญเสียความเป็นฉนวนในจุดต่อสายเคเบิลใต้ดินชนิด xlpe 24 kv

Analysis of electric […]

การวิเคราะห์และทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์จมน้ำในพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Analysis and testing […]

การรีไซเคิลขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุน

Single use plastic w […]

การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแท่นยึดเครื่องยนต์ กรณีศึกษาบริษัทหล่อหลอมโลหะ

Defcts reduction in […]

การวิเคราะห์และออกแบบสายอากาศอาร์เอฟไอดีบนแผ่นกราฟีนสำหรับระบบขนส่งอัจฉริยะ

Analysis and Design […]

การพัฒนาระบบตรวจรู้สภาวะโหลดทางไฟฟ้าแบบไม่ล่วงล้ำโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก

Improving non– […]

การเพิ่มศักยภาพการบำบัดสีย้อมด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิติกโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาผสม AC/TiO2 โด๊บด้วยเงินร่วมกับการเติมอากาศไมโคร/นาโนบับเบิ้ล

Enhancement of dye d […]

การบำบัดปัสสาวะช้างและศักยภาพการนำฟอสฟอรัสกลับมาใช้ใหม่โดยกระบวนการตกตะกอนด้วยไฟฟ้า

Elephant urine treat […]

การบำบัดสีย้อมด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิติกโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาผสม AC/TiO2 ร่วมกับการเติมอากาศไมโคร/นาโนบับเบิ้ล

Dye Decolorization b […]

การพัฒนาการตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ขาดหายบนแผงวงจรพิมพ์ด้วยการประมวลผลภาพโดยใช้เทคนิคการนับพิกเซล

The Development of M […]