ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย

Factors Affecting th […]

คุณภาพการให้บริการและส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี

Influences of Servic […]

คุณภาพการบริการส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้าทางอากาศ

Effect of Service Qu […]

ความเชื่อมั่นในมาตรฐานการผลิตและการรับรู้คุณค่าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มผสมวิตามินยันฮีและวิตอะเดย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Influences of Confid […]

พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 7-Delivery ของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี

Application Usage Be […]

การวิเคราะห์ต้นทุนส่วนเพิ่มและผลตอบแทนของการทาเกษตรอัจฉริยะ : กรณีศึกษาฟาร์มเห็ดในจังหวัดเชียงใหม่

Analysis of Marginal […]

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้โมบายแอปพลิเคชันปรึกษาแพทย์ออนไลน์

Factors affecting th […]