รายงานการวิเคราะห์ การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย ธัญลักษณ์  แซ่โง […]

ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Factors Affecting Th […]

คู่มือปฏิบัติงาน การจัดการระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย ญาณิภา จันทร์บำร […]

คู่มือปฏิบัติงานการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย วันดี เจียมสมบุญ […]

ผลงานเชิงวิเคราะห์การยืมทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2563 – 2565

โดย วันดี เจียมสมบุญ […]

การพัฒนาระบบรายงานการใช้ห้องเรียนออนไลน์แบบดาต้าวิชวลไลเซชันของฝ่ายผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Development of Data […]

คู่มือปฏิบัติงานการสร้างห้องเรียนออนไลน์ในรูปแบบจักรวาลนฤมิต (Metaverse) ด้วย Spatial

วันชัย แก้วดี สาระสั […]

คู่มือปฏิบัติงานการบันทึกรายการโทรทัศน์และระบบการถ่ายทอดสด โดยใช้โปรแกรม Wirecast

วันชัย แก้วดี สาระสั […]

คู่มือปฏิบัติงานการผลิตสื่อวีดิทัศน์การสอนด้วยระบบสตูดิโอเสมือนจริง (Virtual Studio) โปรแกรม TriCaster 410

วันชัย แก้วดี สาระสั […]

คู่มือปฏิบัติงานการบันทึกโทรทัศน์และระบบการถ่ายทอดวงจรปิดผ่านอินเตอร์เน็ตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันชัย แก้วดี สาระสั […]

คู่มือปฏิบัติงานการผลิตสื่อการสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม OBS

วันชัย แก้วดี สารสัง […]

คู่มือการปฏิบัติงานการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย ณิชกุล กิจชัยปกร […]

การศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The Study on Efficie […]

คู่มือการจัดการระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย พรสุภา บุญทศ ปี […]