การเพิ่มประสิทธิภาพการทำแบบตัดและเสื้อตัวอย่างด้วยเทคนิคการทำแบบ ตัดบนกระดาษ บนหุ่น และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องนุ่งห่มไทย

Increasing the Effic […]

การศึกษาชนิดของผ้าที่มีผลต่อวิธีการเย็บวงแขนเสื้อ

A Study of Fabric Ef […]

การพัฒนาอุปกรณ์รองรีดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเสื้อผ้าถัก

The Development of I […]

การพัฒนาการทำแบบตัดเสื้อผ้าสตรีด้วยหลักกายวิภาคศาสตร์

The Development of W […]

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำแบบตัดเสื้อผ้าอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี

The Instruction of P […]

การพัฒนาอุปกรณ์กลับปกเสื้อผ้าสาเร็จรูปในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

Collar attachment de […]