Independent Study คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้โมบายแอปพลิเคชันปรึกษาแพทย์ออนไลน์

Factors affecting th...
Read More
Independent Study คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

รูปแบบการกระจายสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการขนส่งของศูนย์กระจายสินค้าแห่งหนึ่ง

A distribution model...
Read More
Independent Study คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

คุณภาพการให้บริการและภาพลักษณ์ตราธุรกิจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งโลจิสติกศ์ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมในเขตจังหวัดปทุมธานี กรณีศึกษา บริษัท เจแอนที เอ็กซ์เพรส (ปะเทศไทย) จำกัด และ บริษัท แฟลซ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

Effects of service q...
Read More
Independent Study คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

อิทธิพลของคุณสมบัติผู้ทำบัญชีและองค์ประกอบระบบคุณภาพต่อคุณภาพการบริการของสำนักงานบัญชีในจังหวัดปทุมธานี

Influence of bookkee...
Read More
Thesis คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts)

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องรำวงมาตรฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฎิบัติของเดววีส์

study of thai tradit...
Read More
Thesis คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน เรื่อง แนวคิดในการแก้ปัญหา วิชาวิทยาการคำนาณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Development of onlin...
Read More
Thesis คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

การพัฒนาชุดฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการสร้างสรรค์ อินโฟกราฟิกในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบอินโฟกราฟิกสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย

The development of o...
Read More
Thesis คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

Iot based water quality monitoring system using lorawan

By Savel va Year 202...
Read More
Thesis คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Problem-based learni...
Read More
Thesis คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

การวิเคราะห์สนามไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการสูญเสียความเป็นฉนวนในจุดต่อสายเคเบิลใต้ดินชนิด xlpe 24 kv

Analysis of electric...
Read More
Thesis คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Ethical leadership o...
Read More
Thesis คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

Skills of educationa...
Read More
Independent Study คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

การวิเคราะห์เลือกทำเลที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่เหมาะสมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

An analysis of selec...
Read More
Independent Study คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

การเปิดรับข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์และคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งอาหาร : กรณีศึกษา ฟู้ดแพนด้าในจังหวัดอุทัยธานี

Influences of online...
Read More
Thesis คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

การพัฒนาชุดฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้ “Google applications เพื่อการศึกษา” ที่ส่งเสริมความสามารถของครูสังกัดสำนักงานการศึกษา เยาวชนและกีฬา อำเภอสวายเลอ จังหวัดเสียมเรียบ

Development of an on...
Read More
Independent Study คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัทผลิตไอศกรีม

Influences of work-l...
Read More
Independent Study คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถส่งสินค้ากระบะตู้ทึบในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Analysis of risk fac...
Read More
Dissertation คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

Mediating effect of technology acceptance and self-efficacy in the relationships among transformational leadership, charismatics leadership, and service quality in primary healthcare provision units

By Ratsanan na kalas...
Read More
Thesis คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)

Intelligence tractor autiomated ground leveling and implement systembased on hybrid control / Somdavee Bhosinak

By  Somdavee Bhosina...
Read More
Thesis คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)

quality analysis of shopee seller portal and semi-supervised learning approach for automatic detection and fashion product category prediction using fc -yolov4

By Yamin Thwe Year 2...
Read More
1 2 3 263