Research คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Factors Affecting th...
Read More
Job Analysis กองประชาสัมพันธ์ (Public Relations Division)

ผลงานเชิงวิเคราะห์ การเติบโตของสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กแฟนเพจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างเดือนกันยายน 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2564

โดย ศีจุฑา ปอน้อย ปี...
Read More
Research คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Factors that influen...
Read More
Job Analysis กองบริหารงานบุคคล (Personnel Division)

การใช้จ่ายค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 และแนวโน้มค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ของพนักงานราชการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย รุ่งอรุณ โนท้ง ป...
Read More
Job Analysis คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts)

การวิเคราะห์งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

โดย จิตต์พัฒนา  มะลิ...
Read More
Research กองบริหารงานบุคคล (Personnel Division)

การรับรู้สิทธิประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Perception of the Co...
Read More
Work Manual คณะการแพทย์บูรณาการ (Integrative Medicine) รวมคู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือการจัดเตรียมปฏิบัติการรายวิชาเภสัชกรรมแผนไทย 1

โดย ชลิตรา วงษ์นุ่ม ...
Read More
Job Analysis กองนโยบายและแผน (Policy and Planning Division)

รายงานการวิเคราะห์ รายรับจากการจัดการศึกษา จากข้อมูลประมาณการรายรับย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2563 – ปี 2565)และแนวโน้มไปข้างหน้า 3 ปี (ปี 2566 – ปี 2568) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย อรพินท์ อังกุรวิ...
Read More
Research คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology)

ความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย ศิริพร  เจริญศรี...
Read More
Research คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology)

ผลกระทบของการจัดทำแบบทดสอบออนไลน์สำหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The Impacts of Onlin...
Read More
Thesis คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี

Transformational Lea...
Read More
Dissertation คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

สายอากาศแบบปรับโครงสร้างเพื่อการประยุกต์ใช้งานย่านการสื่อสารไร้สาย

Structure-adjusted a...
Read More
Thesis คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

The development of c...
Read More
Thesis คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

การศึกษาคอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับสิ่งแวดล้อมซัลเฟต

Study of suitable co...
Read More
Independent Study คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Marketing factors af...
Read More
Thesis คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์ : กรณีศึกษา นักเรียนอาชีวศึกษาสถานศึกษาตัวอย่าง จังหวัดสระบุรี

Factors affecting mo...
Read More
Thesis คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

พฤติกรรมการจัดการความเครียดและปัจจัยในการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Stress management be...
Read More
Thesis คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

การศึกษาเสถียรภาพของอิลาสติกคาโดยอาศัยแรงภายนอก

A study of stability...
Read More
Independent Study คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิภาพทีมงาน กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

Relationships betwee...
Read More
Thesis คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)

Utilization of organic banana peel extract for enhancing immune response of giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii)

การใช้สารสกัดเปลือกก...
Read More
1 2 3 248