การคัดแยกแอคติโนมัยซีทจากมูลสัตว์เพื่อใช้ในการย่อยสลายวัสดุทางการเกษตรเบื้องต้น

Isolation of actionm […]

การผลิตเยื่อกระดาษจากฟางข้าวด้วยวิธีทางชีวภาพร่วมกับกรรมวิธีโซดา

Pulp production from […]

การผลิตพลาสติกชีวภาพจากน้ำย่อยแป้งมันสำปะหลังด้วย Alcaligenes eutrophus TISTR 1095

Bioplastic productio […]

การศึกษาเปรียบเทียบสารสกัดจากใบสาบเสื้อกับยาปฎิชีวนะในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย

A comparative dtudy […]

การเพาะเห็ด(นางฟ้าภูฐาน)ด้วยกากใยสับปะรดจากโรงงาน ทิปโก้ฟูดส์ ประเทศไทย (จำกัด)

Cultivation of mushr […]

ระบุสายพันธุ์แบคทีเรียที่พบในกระบวนการหมัก “ สาโท ” ( ไวน์ข้าว ) ด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล

Idenification of bac […]

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการย่อยลำต้นธูปฤาษีด้วยกรดเพื่อการผลิตเอทานอล

Study on optimum con […]

การศึกษาความหลากหลายของแพงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำในสระมรกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

A study on diversity […]

การผลิตเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักเพื่อสุขภาพจากน้ำเชื่อมเปลือกสับปะรด

Production of health […]