การศึกษาความเป็นไปได้ในการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากรกจันทน์เทศโดยใช้น้ำมันบริโภคและการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์น้ำสลัด

Feasibility Study of […]

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมซุปทดแทนมื้ออาหารเช้า

Product Development […]

สืบสานศาสตร์พระราชาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำนึกรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

โดย ทองมี เหมาะสม ปี […]

การศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและคลอโรฟิลล์ในใบบัวบาที่ปลูกในพื้นที่จังหวัด ปทุมธานีเพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์

Study of antioxidant […]

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐานการผลิตข้าวด้วยระบบอินทรีย์และสร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรในชุมชน

Report on the result […]

โครงการ สืบสานศาสตร์พระราชาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างจิตสำนึกรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

รายงานผลการดำเนินโคร […]

คู่มือการปฏิบัติงาน “การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีสำหรับการเรียนการสอน รายวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ”

โดย กัณฐิกา อ่วมพันธ […]

ผลการเจริญเติบโตของการให้อาหารต่างชนิดกันของปลานิลในบ่อซีเมนต์ของสาขาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Effect of Different […]

คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินงานสำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

โดย ปรียาณัฐ หงษ์ทอง […]

ผลของสูตรอาหารและระดับความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซาราซีเนีย สายพันธุ์ Sarracenia leucophylla Raf.

Effects of Culture M […]

การเพาะกล้าข้าวสำหรับเครื่องดำนา

Rice seedling for ri […]