ผลของไม้มะเกลือ พะยอม และเคี่ยม ต่อจุลินทรีย์ในน้ำตาลโตนดด้วยเทคนิคเมตาจีโนมิกส์

Effects of Ebony (Di […]

การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์วิตามินซี (กรดแอสคอร์บิก) ในน้ำผักและผลไม้โดยใช้เทคนิคการไทเทรตและเทคนิคสเปกโตรโฟโตเมตรี

Comparison of Analyt […]

คู่มือปฏิบัติงาน การดำเนินงานและช่วยสอนรายวิชาวัสดุตกแต่งภูมิทัศน์และการเลือกใช้

โดย พงศกร สุขแสงแก้ว […]

คู่มือปฏิบัติงาน การดำเนินงานรายวิชาการจัดการและการดูแลรักษางานภูมิทัศน์

โดย พงศกร สุขแสงแก้ว […]

คู่มือการปฏิบัติงานวิธีวิเคราะห์วัตถุแห้งในอาหารสัตว์

โดย กู้เกียรติ อัตตะ […]

การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ความชื้นในวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยวิธีใช้ตู้อบลมร้อนและเครื่องวิเคราะห์ความชื้น

Comparison of Moistu […]

การศึกษาความเป็นไปได้ในการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากรกจันทน์เทศโดยใช้น้ำมันบริโภคและการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์น้ำสลัด

Feasibility Study of […]

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมซุปทดแทนมื้ออาหารเช้า

Product Development […]

สืบสานศาสตร์พระราชาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำนึกรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

โดย ทองมี เหมาะสม ปี […]

การศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและคลอโรฟิลล์ในใบบัวบาที่ปลูกในพื้นที่จังหวัด ปทุมธานีเพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์

Study of antioxidant […]

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐานการผลิตข้าวด้วยระบบอินทรีย์และสร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรในชุมชน

Report on the result […]