การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์วิตามินซี (กรดแอสคอร์บิก) ในน้ำผักและผลไม้โดยใช้เทคนิคการไทเทรตและเทคนิคสเปกโตรโฟโตเมตรี

Comparison of Analyt […]

การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ความชื้นในวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยวิธีใช้ตู้อบลมร้อนและเครื่องวิเคราะห์ความชื้น

Comparison of Moistu […]

สืบสานศาสตร์พระราชาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำนึกรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

โดย ทองมี เหมาะสม ปี […]

การศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและคลอโรฟิลล์ในใบบัวบาที่ปลูกในพื้นที่จังหวัด ปทุมธานีเพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์

Study of antioxidant […]

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐานการผลิตข้าวด้วยระบบอินทรีย์และสร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรในชุมชน

Report on the result […]

โครงการ สืบสานศาสตร์พระราชาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างจิตสำนึกรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

รายงานผลการดำเนินโคร […]

ผลการเจริญเติบโตของการให้อาหารต่างชนิดกันของปลานิลในบ่อซีเมนต์ของสาขาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Effect of Different […]

ผลของสูตรอาหารและระดับความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซาราซีเนีย สายพันธุ์ Sarracenia leucophylla Raf.

Effects of Culture M […]

การเพาะกล้าข้าวสำหรับเครื่องดำนา

Rice seedling for ri […]

ศึกษาการคงอยู่ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างโควตา แอดมิชชั่น และสอบตรง

โดย หฤทัย ตันกุละ ปี […]