การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในยุคนิวนอร์มัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Confirmatory Factor […]

การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

Developing a Program […]

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Learning Management […]

การพัฒนาการเขียนอนุเฉทโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยการเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกับผังกราฟิกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Development of Parag […]

ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Ethical Leadership o […]

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน เรื่อง แนวคิดในการแก้ปัญหา วิชาวิทยาการคำนาณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Development of onlin […]

การพัฒนาชุดฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการสร้างสรรค์ อินโฟกราฟิกในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบอินโฟกราฟิกสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย

The development of o […]

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Problem-based learni […]

ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Ethical leadership o […]

ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

Skills of educationa […]

การพัฒนาชุดฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้ “Google applications เพื่อการศึกษา” ที่ส่งเสริมความสามารถของครูสังกัดสำนักงานการศึกษา เยาวชนและกีฬา อำเภอสวายเลอ จังหวัดเสียมเรียบ

Development of an on […]

การจัดการเรียนการสอนด้วยกลวิธี STAR ร่วมกับเทคนิคการแบ่งกลุ่มเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

combined with the gr […]