E-commerce for musical instrument

โดย  แสงชัย ฤทธิ์เดช, นันทิยา  ชงโค

ปี      2550

บทคัดย่อ

            วัตถุประสงค์ของการจัดทำโปรแกรม เพื่อนำเอาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วยพัฒนาการสั่งซื้อสินค้า อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในการดูรายละเอียดของสินค้า และการแสดงรายงาน

            จากการดำเนินงานวิจัยในการพัฒนาโปรแกรมไผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ใช้เครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบโปรแกรม ได้แก่ แผนภาพการไหลของข้อมูล อีอาร์ไดอะแกรม และพจนานุกรมข้อมูล โดยทำการพัฒนาโดยใช้ระบบปฏิบัติการวินโดว์ เอ็กซ์พี โปรแกรม PHP และโปรแกรม My SQL ช่วยในการจัดการฐานข้อมูล

            ผลการดำเนินงาน ได้โปรแกรม ที่สามารถทำการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ลูกค้า การแสดงรายงานการขายสินค้าประจำสัปดาห์วัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน