ระบบจัดการฐานข้อมูลโรงพิมพ์

โดย ปุณณวิช  พุทธิเบต, อรรถพล  ลิขิตลิลิต

ปี 2550

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการจัดทำโปรแกรม ระบบจัดการฐานข้อมูลโรงพิมพ์ เพื่อนำมาใช้กับบริษัท รุ่งโรจน์การพิมพ์ จำกัด เพื่อจัดการดำเนินเรื่องการจัดเก็บข้อมูล การออกเอกสารต่างๆ และการสืบค้น หรือแก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากการดำเนินการวิจัยพัฒนาโปรแกรม ได้ใช้เครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาโปรแกรม ได้แก้ ระบบปฏิบัติการ เอ็กซ์พี ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์วิชวลซีชาร์ป สำหรับสร้างโปรแกรม และไมโครซอฟต์แอคเซส ช่วยในการจัดการฐานข้อมูล

ผลการวิจัย ได้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลโรงพิมพ์ ที่สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลชิ้นงาน ใบสั่งพิมพ์ ใบส่งงานพิมพ์ ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน รวมไปถึงการจัดทำรายงานสรุปต่างๆได้

 

Comments are closed.