ระบบจัดเก็บภาษีท้องถิ่น

โดย  กัลยา  อุตรเดช, สุพรรณษา  รุ่งรัตน์

ปี      2550

 บทคัดย่อ

           ระบบจัดเก็บภาษีท้องถิ่น สร้างขึ้นมาเพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ จังหวัดนครสวรรค์ ให้มีความสะดวก และรวดเร็วในการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อชำระค่าบริการด้านภาษีท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนตำบล โปรแกรมนี้ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับฐานข้อมูลประชากร เนื่องจากในเขตพื้นที่การปกครองขององค์การบริหาร ส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ มีการจัดเก็บค่าภาษีท้องถิ่น ทุกปี ในการที่ประชาชนมาติดต่อชำระค่าภาษีท้องถิ่น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน สำหรับการชำระในปีต่อๆ ไป เอกสารที่จัดเก็บจึงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

          โครงงานนี้ใช้ระบบข้อมูล Microsoft Access XP และ Microsoft Visual Basic 6.0 เป็นเครื่อง มือในการพัฒนาโปรแกรม

          จากการนำไปติดตั้งให้พนักงานจัดเก็บรายได้ใช้งานพบว่า สามารถทำงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่พนักงานจัดเก็บรายได้ และบุคคลที่มาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบล ทำให้การดำเนินการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบโดยโปรแกรมจะคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการเพิ่ม ลบข้อมูล การสืบค้นหาข้อมูล การคำนวณภาษี และการทำงานในด้านต่างๆซึ่งทำให้ งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Comments are closed.