Tawatchai Clinic Database System

โดย  ผุสดี  อัตตะสาระ

ปี     2549

บทคัดย่อ

            วัตถุประสงค์ในการดำเนินการของคลินิกหมอธวัฒิชัย ซึ่งเกี่ยวกับการตรวจรักษาคนไข้ และคลังยา โดยระบบเดิมจะทำงานในลักษณะที่บุคคลเป็นผู้ดำเนินการโดยใช้เอกสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ดังนั้น จึงได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ ของฐานข้อมูล จะทำการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลแพทย์ และข้อมูลยา การจ่ายยา และการออกเอกสารภายในคลินิก รวมทั้งยังสามารถทำการเปลี่ยนข้อมูลในฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและเกิดความสะดวกรวดเร็วในการเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูล โดยการนำโปรแกรม Microsoft Access 2003 มาใช้ในการจัดการฐานข้อมูล และโปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0 มาใช้ในการเขียนโปรแกรมประมวลผลข้อมูล ซึ่งการพัฒนาโปรแกรมนี้ ได้มีการศึกษาระบบฐานข้อมูล ทำการเขียนโปรแกรม และทดสอบโปรแกรม เพื่อให้การทำงานของระบบสามารถทำงานได้ผลตามความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด นั้นก็คือ ให้คอมพิวเตอร์สามารถใช้ฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสามารถตรวจสอบการทำงานได้ และทำการออกรายงาน เพื่อแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของการข้อมูลยาทั้งหมด