Animals Hospital System

โดย  ไชยรัตน์  เลิศลาภกาญจนกุล

ปี      2549

บทคัดย่อ

            ระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลสัตว์ธัญญมิตร  จัดทำขึ้นเพื่อจัดการดำเนินงาน  และจัดเก็บข้อมูล  การทำงานของระบบแบ่งเป็น  3 ส่วนหลัก คือ ส่วนแรก เป็นส่วนของการทำงานหลักของโรงพยาบาล  โดยเริ่มตั้งแต่การลงทะเบียนสัตว์  จากนั้นก็ทำการส่งตรวจเพื่อทำการรักษา  และก็ส่งจ่ายยาเพื่อจ่ายยาให้กับสัตว์  ส่วนที่สอง เป็นส่วนของการปรับปรุงข้อมูลในโรงพยาบาล โดยสามารถที่จะบันทึก แก้ไข เพิ่ม และค้นหาข้อมูลได้ ได้แก่ ข้อมูลตัวแทนจำหน่าย  ข้อมูลแพทย์  และข้อมูลยา  ส่วนที่สาม เป็นส่วนการสั่งซื้อยา โดยเริ่มตั้งแต่ตรวจสอบรายการยาที่ถึงจุดสั่งซื้อรายการสั่งซื้อยา ซึ่งสามารถแก้ไข และบันทึกลงฐานข้อมูลได้ และรับยาที่สั่งซื้อ เพื่อเป็นการตรวจสอบจำนวนยาที่ได้สั่งซื้อไปนั้น ได้ยาครบตามจำนวนหรือไม่  โดยการนำโปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0 มาใช้ในการเขียนโปรแกรมประมวลผลข้อมูล ซึ่งการพัฒนาโปรแกรมนี้ ได้มีการศึกษาระบบฐานข้อมูล ทำการเขียนโปรแกรม และทดสอบโปรแกรม เพื่อให้การทำงานของระบบสามารถทำงานได้ผลตามความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด

            จากความสามารถของระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลสัตว์ธัญญมิตร  ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  ช่วยให้การทำงานของผู้ใช้ระบบเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  สะดวก และถูกต้องมากขึ้น  ทั้งการสืบค้นข้อมูล  การบันทึก  และการแก้ไขมูลต่าง ๆ ไม่เพียงแต่การรักษา  ซึ่งรวมถึงการสั่งซื้อยา  และระบบการตัด Stock ยา  ได้เป็นอย่างดี