Water Wholesale System

โดย  สุภาณี รัตนรักษ์, บุศยา กลั่นเครือวัลย์

ปี      2550

บทคัดย่อ

            วัตถุประสงค์ของการจัดทำโปรแกรมระบบตัวแทนจำหน่ายน้ำดื่ม เพื่อนำไปใช้กับทางร้านฐิตาภา ซึ่งทางร้านยังไม่มีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการสั่งซื้อสินค้า ขายสินค้า และการออกรายงานในประเภทต่าง ๆ 

            จากการดำเนินงานวิจัยในการพัฒนาโปรแกรมได้ใช้เครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบโปรแกรม ได้แก่ แผนภาพการไหลของข้อมูล อีอาร์ไดอะแกรม และพจนานุกรมข้อมูล โดยทำการพัฒนาโดยใช้ระบบปฏิบัติการวินโดว์ เอ็กซ์พี โปรแกรมไมโครซอฟต์วิชวลเบสิก 6.0 และไมโครซอฟต์ Access 2003 ช่วยในการจัดการฐานข้อมูล

            ผลการดำเนินงาน ได้โปรแกรมระบบตัวแทนจำหน่ายน้ำดื่ม ที่สามารถทำการเพิ่ม ค้นหา แก้ไข ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย การแสดงรายงาน ต่าง ๆ