Apartment Program

โดย สุจิตราภรณ์  เลี้ยงเจริญ 

ปี     2550

 บทคัดย่อ

                ในปัจจุบันนี้มีการพัฒนาของเทคโนโลยีมากมายหลายด้าน  เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและความสะดวกสบายในการปฏิบัติงาน  และการดำเนินชีวิต  ทั้งในสถานที่ทำงานและในสถานศึกษาได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาพัฒนาการเรียนการสอนและปฏิบัติงานให้มีความทันสมัยและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

                โปรแกรมการเช่าหอพัก  เป็นโปรแกรมที่คิดค้นขึ้นเพื่อใช้ในการคิดคำนวณค่าเช่าห้องพักและสืบค้นข้อมูลของห้องพักโดยที่มีความสะดวกมากขึ้นและใช้บุคลากรน้อยลงในการจัดทำ เพราะทางผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นข้อมูลของห้องพักด้วยเจ้าหน้าที่จะต้องจดบันทึกผู้ที่ย้ายออกจากหอพักว่าอาศัยอยู่ห้องใดเพื่อจะได้ทราบว่าห้องใดว่างการจดบันทึกลงในเอกสารนั้น ถ้าหากเอกสารสูญหายหรือเกิดข้อผิดพลาดขึ้นระหว่างการจดบันทึกจะทำให้เสียเวลามากในการตรวจสอบห้องพักใหม่หรือการคำนวณคิดค่าเช่าห้องพักหากใช้เจ้าหน้าที่ของกิจการจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ง่ายเพราะการคำนวณจะใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณห้องพักในแต่ละห้อง  เมื่อห้องพักมีจำนวนมากก็อาจทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเหนื่อยล้าในการทำงานเพราะต้องคำนวณค่าเช่าของแต่ละห้องให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 28 ของทุกเดือน ด้วยเหตุผลนี้จึงมีการคิดและเขียนโปรแกรมสำเร็จรูปขึ้นเพื่อให้สะดวกในการใช้งานแต่ละด้าน