โปรแกรมเก็บข้อมูลชั่วโมงการทำงาน

โดย  พีรพงษ์  เรืองอุดม,  พรวุฒิ  ประชุมมาก

ปี      2552

บทคัดย่อ

          ผู้ดำเนินการวิจัยได้สร้างโปรแกรม Time Manage ขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการจับเวลาการทำงานของพนักงานในองค์กร เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ใช้ง่าย พกพาได้สะดวก และมีความรวดเร็วในการส่งข้อมูลผ่าน Web server ได้เป็นอย่างดี โดยข้อมูลมีความแม่นยำ ที่กล่าวว่าพกพาได้สะดวกก็เนื่องจากว่า โปรแกรมนี้สามารถที่จะใช้ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือที่เป็นระบบ Symbian ได้ จึงทำให้สะดวกในการพกพานำไปใช้ในพื้นที่ภายนอกองค์กร

            โดยการทำงานของโปรแกรม Time Manage จะเป็นการเริ่มจับเวลาการทำงานของพนักงานทันที ที่พนักงานเริ่มกดปุ่มจับเวลา สาเหตุที่ทำโปรแกรมนี้ ก็เพื่อที่จะได้เห็นถึงประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานภายในองค์กร ว่ามีความสามารถ ความสนใจ และความรับผิดชอบในการทำงานมากแค่ไหน โดยตรวจสอบเวลาการทำงานผ่าน Web Service ได้ โดยดูจากระยะเวลาการทำงานของพนักงาน ในหลักของความเป็นจริง ถ้าพนักงานคนหนึ่งทำงานโดยใช้เวลาโดยรวมเป็นวัน หรือ อาทิตย์ หัวหน้างานก็สามารถที่จะเห็นความก้าวหน้าของงานได้ โดยดูจากชิ้นงานที่พนักงานคนดังกล่าวได้ทำไป ว่ามีความสัมพันธ์กับเวลาที่ได้ทำไปหรือไม่

              ผลที่ได้รับจากการทำโครงการวิจัย โปรแกรมเก็บข้อมูลชั่วโมงการทำงานนั้น ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี คือ โปรแกรมสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้เป็นอย่างดี การรับส่งข้อมูลมีความรวดเร็วและแม่นยำ โดยโครงการวิจัยนี่ผู้จัดทำคิดว่า น่าจะมีประโยชน์ต่อองค์กรในด้านทรัพยากรด้านบุคคล และรวมไปถึงต้นทุนในการทำงานด้านต่าง ๆ ด้วย เนื่องจากโปรแกรมนี้สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้หลาย ๆ แบบ ไม่ว่าจะใช้ในการจับเวลาการทำงาน หรือตรวจสอบ ค่าไฟ และค่าใช่จ่ายอื่น ๆ ขององค์กร เพื่อนำมาคิดเป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า

Comments are closed.