Factors Affecting Attitude of the Buyer’s (Customer’s)Decision to Purchase the Woodwork Machinery from ThaiTech Woodmac Co., Ltd.

โดย พงษ์ธเนศ สมบัติมาก

ปี     2548

บทคัดย่อ(Abstract)

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติในการตัดสินใจซื้อเครื่องจักรงานไม้ของผู้ซื้อ(ลูกค้า) ที่มีต่อบริษัท ไทยเท็ควู้ดแมค จำกัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ซื้อ (ลูกค้า) ที่ซื้อเครื่องจักรงานไม้โดยตรงจากบริษัทฯ ได้แก่ โรงงานไม้จริง โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 80 บริษัท สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) กับกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า สอง กลุ่มการวิเคราะห์ ความแตกต่างเป็นรายคู่Least Significant Difference (LSD) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearsonproduct Moment Correlation) ใช้หาความสัมพันธ์ของตัวแปร สองตัวที่เป็นอิสระต่อกัน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัย

ผลการวิจัยพบว่า โดยส่วนใหญ่เป็นบริษัทฯ จำกัด รองลงมาคือ กิจการเจ้าของคนเดียวและบริษัท จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่บริษัทฯ /กิจการเปิดดำเนินงาน6-10 ปี มีพนักงาน ในบริษัทฯ / กิจการ จำนวน 51-500 คน โดยจำแนกตามประเภท เป็นงานเกี่ยวกับงานไม้จริง และงานไม้บอร์ด นอกจากนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสำคัญมาก ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ คือ เครื่องจักรได้มาตรฐานสากล ด้านบริการของพนักงานขาย คือ สามารถตอบข้อซักถามจากลูกค้าได้ ด้านบริการของช่างเทคนิค คือ มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเครื่องจักรเป็นอย่างดี ด้านราคา คือ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของเครื่องจักร ด้านการส่งเสริมการตลาด คือมีการจัดส่งแคตตาล็อค ไปยังบริษัทฯ /กิจการของลูกค้า และด้านการรับประกัน คือสามารถเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดให้ทันทีหากอยู่ในระยะเวลารับประกัน สำหรับทัศนคติในการซื้อเครื่องจักรงานไม้ของผู้ซื้อ (ลูกค้า) ให้ความสำคัญในระดับมาก ด้านเหตุผลที่เลือกซื้อเครื่องจักรงานไม้ คือ บริษัทฯ มีเครื่องจักรมือสองจำหน่าย ด้านการเข้ามาใช้บริการ คือ ปรึกษาเกี่ยวกับความต้องการเครื่องจักรใหม่ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร คือ จากพนักงานขาย
DOWNLOAD

Comments are closed.