Marketing Attitude that Effects Bathtub Buying Decision in Bangkok and Nearby Bangkok Province

โดย วัฒนพงษ์ วงศ์เป็ง

ปี     2549

บทคัดย่อ(Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ออ่างอาบน้ำวนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล โดยจำแนกตาม เพศ อายุ รายได้การศึกษา อาชีพ และสถานภาพสมรส โดยศึกษาด้านการโฆษณา การใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ โดยออกแบบการศึกษาให้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล จำนวน400 คน และนำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ SPSS มีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ค่าการวิเคราะห์ความแตกต่างใช้ค่าทดสอบค่าที (Independent t-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มี 2 กลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่มและสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ถ้าพบความแตกต่างจะทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธี LSD (Least SignificantDifference) ผลการวิจัยพบว่า
1. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุ 31-40 ปีการศึกษาปริญญาตรี พนักงานบริษัท มีรายได้ ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท และ 30,001-50,000บาท และสถานภาพโสด
2. ระดับการส่งเสริมการตลาดโดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญมาก คือ ด้านการใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย รองลงมาคือ ด้านการโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ตามลำดับโดยมีค่าเฉลี่ย 3.9058, 3.5986,3.3454 และ 3.1662
3. ส่วนการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการเลือกซื้ออ่างอาบน้ำวนของผู้บริโภค สามารถสรุปได้ดังนี้

เพศของผู้บริโภคที่แตกต่างมีปัจจัยการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อการเลือกซื้ออ่างอาบน้ำวนที่แตกต่าง

ช่วงอายุของผู้บริโภคที่แตกต่างมีปัจจัยการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อการเลือกซื้ออ่างอาบน้ำวนที่แตกต่าง

รายได้ของผู้บริโภคที่แตกต่างมีปัจจัยการส่งเสริมการตลาด ในการเลือกซื้ออ่างอาบน้ำวนที่แตกต่าง

การศึกษาของผู้บริโภคที่แตกต่างมีปัจจัยการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อการเลือกซื้ออ่างอาบน้ำวนที่ไม่แตกต่าง

อาชีพของผู้บริโภคที่แตกต่างมีปัจจัยการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อการเลือกซื้ออ่างอาบน้ำวนที่ไม่แตกต่าง

สถานภาพสมรสของผู้บริโภค ที่แตกต่างมีปัจจัยการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อการเลือกซื้ออ่างอาบน้ำวนที่แตกต่าง

DOWNLOAD

Comments are closed.