Freelance Salesperson Satisfaction on Benefits fromMulti-Level Direct Sales: A Case Study of GiffarineSkyline Unity Ltd. Co. (Donmuang Branch)

โดย มลฤดี จารุมณีโรจน์

ปี     2549

บทคัดย่อ(Abstract)

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่เศรษฐกิจของประเทศมีการแข่งขันอย่างรุนแรง หลายๆบริษัทเริ่มหันมาปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานเป็นแบบเครือข่ายหรือธุรกิจขายตรงมากขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้และเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น โดยบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่มีการดำเนินงานเป็นแบบเครือข่าย โดยได้ใช้วิธีการนำเสนอแผนธุรกิจและผลประโยชน์ตอบแทนได้อย่างน่าสนใจ และได้รับการยอมรับจากประชาชนทั่วไป โดยการศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งหมายที่จะศึกษาความพึงพอใจและความสัมพันธ์ของนักธุรกิจอิสระที่มีต่อผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับทั้งในด้านปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางธุรกิจ

การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกหรือผู้จำหน่ายอิสระของบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด จำนวน 360 ตัวอย่าง ด้วยวิธีวิจัยเชิงสำรวจเพื่อทราบถึงความพอใจต่อผลประโยชน์ที่ได้รับจากบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาแบบเชิงอนุมานด้วย T-test, One Way Anova และ LSD ในการทดสอบและประมวลผล

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพอยู่ในขั้นสมรส การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. ประกอบอาชีพเป็นนักธุรกิจอิสระกิฟฟารีนอย่างเดียว มีระดับรายได้อยู่ที่ 10,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่อยู่ในตำแหน่งโกลด์สตาร์ เริ่มต้นทำธุรกิจตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี โดยมียอดจำหน่ายส่วนตัวอยู่ที่ 1,501 PVถึง 7,500 PV และยอดทีมอยู่ที่ 9,001 PV ถึง 45,000 PV ในด้านความพึงพอใจในผลประโยชน์ตอบแทนที่นักธุรกิจอิสระได้รับนั้น อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจอย่างมาก และจากการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ ระดับตำแหน่งในธุรกิจ ยอดจำหน่ายของทีมหรือยอดคะแนนสะสมของทีมมีผลต่อความพึงพอใจในผลประโยชน์ตอบแทนที่นักธุรกิจอิสระได้รับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

DOWNLOAD