The Satisfaction of The Working Performance ofK.R.S. Logistics Company Limited Employees

โดย จิรวรรณ ชูหว่าง

ปี      2549

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค อาร์ เอส ลอจิสติคส์จำกัด” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค อาร์ เอสลอจิสติคส์ จำกัด เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน จำแนกตาม เพศอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ตำแหน่งงาน อายุงาน และอัตราค่าจ้างและเงินเดือน และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนังงานประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานบริษัท เค อาร์ เอส ลอจิสติคส์ จำกัด จำนวน 220 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ผลโดยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 21-30 ปี มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน การศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มีตำแหน่งงานรายเดือนระดับปฏิบัติการ โดยมีอายุการทำงาน ต่ำกว่า 5 ปี ส่วนใหญ่มีเงินเดือน/ ค่าจ้าง 5,001-10,000 บาท

ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านปัจจัยจูงใจโดยรวมพนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจระดับมากในด้านลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ส่วนด้านความสำเร็จของงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านโอกาสก้าวหน้าในการทำงานพนักงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านปัจจัยค้ำจุนโดยรวม พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจระดับมากในด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ส่วนด้านสวัสดิการและเงินเดือน ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านความมั่นคงในการทำงาน ด้านสถานภาพของอาชีพทางสังคม และด้านนโยบายของบริษัท พนักงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความจงรักภักดีของพนักงานต่อองค์กร พบว่า พนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กรโดยรวมในระดับมาก โดยให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุด ส่วนความภาคภูมิใจในองค์กรและความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรให้ความสำคัญในระดับมากและผลการทดสอบความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับความจงรักภักดีต่อองค์กรพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อองค์กร ในด้านความภาคภูมิใจในองค์กร ความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร และประสิทธิภาพในการทำงาน

DOWNLOAD

Comments are closed.