Marketing Mix Factors that Affect LCD TV Purchase Decision-Making of Consumer inBangkok

โดย วีรพงษ์ อัศวเสถียร

ปี     2549

บทคัดย่อ (Abstract)

          การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อโทรทัศน์สีจอ LCD ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อความต้องการโทรทัศน์สีจอ LCD ของผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคตโดยการใช้กลุ่มตัวอย่างประชากรในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 400 ตัวอย่าง ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างและนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไปทำการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS
          ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพนักงานบริษัทเอกชน ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท มีจำนวนสมาชิกในครอบครัว 4 คน ยี่ห้อที่สนใจจะซื้อ SONY ขนาดจอภาพที่ 32 นิ้วตนเองมีส่วนในการตัดสินใจซื้อ เหตุผลที่เปลี่ยนมาซื้อโทรทัศน์สีจอ LCD เมื่อโทรทัศน์เก่าซ่อมไม่ได้
          ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบให้ความสำคัญมากที่สุด คือ อายุการใช้งานโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 และให้ความสำคัญเรียงลำดับถัดมาดังนี้ คือ ความคมชัดของภาพการรับประกันสินค้า ความสว่างของภาพ มีรีโมทควบคุม ปรับแต่งการใช้งานได้ง่าย สามารถต่อกับเครื่องเสียงและอื่น ๆ ได้ ระบบเสียงสเตริโอ รูปทรงทันสมัย มีฟังก์ชันคำสั่งเป็นภาษาไทยรูปร่างเพรียวบาง ระบบเสียงรอบทิศทาง น้ำหนักเบา สะท้อนถึงความเป็นสินค้าทันสมัยชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ สีสันสวยงาม ปุ่มกดดูสวยงามและใช้ง่าย
          ด้านราคา พบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบให้ความสำคัญในระดับสำคัญที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80
          ด้านสถานที่จัดจำหน่าย พบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบให้ความสำคัญมากที่สุด คือซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายในร้านค้าในห้างสรรพสินค้าโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และให้ความสำคัญเรียงลำดับถัดไปคือ ซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายหรือร้านค้าทั่ว ไป โดยมีค่าเฉลี่ยดังนี้ 4.00
          ด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบให้ความสำคัญมากที่สุดคือ บริการหลังการขายโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 และให้ความสำคัญเรียงลำดับความสำคัญดังนี้ คือบริการแนะนำสินค้าก่อนการซื้อ มีการสาธิตสินค้า มีการทดลองให้ใช้สินค้าก่อนตัดสินใจซื้อมีส่วนลด บริการส่งสินค้าให้ถึงบ้าน บริการเงินผ่อน มีของแถม การโฆษณาผ่านสื่อ

DOWNLOAD