Consumer Behavior on Purchasing Home Products in HOMEPRO in Bangkok and perimeter

โดย วิมลมาลย์ พันธาธิก

ปี      2549

บทคัดย่อ (Abstract)

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคจากห้างโฮมโปรในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทั้งสาเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยจากห้างโฮมโปรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสำรวจผู้บริโภคจำนวน 400 คน จากห้างโฮมโปรจำนวน 5 สาขาคือ สาขาแฟชั่น สาขาเดอะมอลล์บางแค สาขารามคำแหง สาขาลาดพร้าว และสาขาบางนา ทั้งนี้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การทดสอบพฤติกรรมการซื้อสินค้า โดยใช้สถิติวิเคราะห์ คือ Chi-square และ ทดสอบโดยใช้ Spearman Correlation

ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าในห้างโฮมโปรอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาด้านปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อสินค้า พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการซื้อสินค้าช่วงเวลาที่ซื้อแตกต่างกัน อายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการซื้อสินค้าช่วงเวลาที่ซื้อไม่แตกต่างกัน ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการซื้อสินค้าช่วงเวลาที่ซื้อแตกต่างกัน สถานภาพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการซื้อสินค้าช่วงเวลาที่ซื้อไม่แตกต่างกัน อาชีพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการซื้อสินค้าช่วงเวลาที่ซื้อไม่แตกต่างกัน รายได้ในครอบครัวต่อเดือนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการซื้อสินค้าช่วงเวลาที่ซื้อไม่แตกต่างกัน ค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการซื้อสินค้าช่วงเวลาที่ซื้อแตกต่างกัน

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านค่าใช้จ่ายในครอบครัวต่อเดือนและระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการซื้อสินค้าด้านความถี่ในการซื้อสินค้าคือมีความสัมพันธ์กันและไปในทิศทางผกผัน และ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ รายได้ในครอบครัวต่อเดือน และ ค่าใช้จ่ายในครอบครัวต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการซื้อสินค้าด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าคือมีความสัมพันธ์กันและไปในทิศทางเดียวกัน

DOWNLOAD