Opinions of Village and Urban Community Fund Member toward Village and Urban Community Fund Project : A Case Study of Village and Urban Community Fund Project, Lamlukka District, Pathumthani Provice

โดย วิระ ไพรสิงห์ขรณ์

ปี     2549

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุมชนเมืองต่อโครงการกองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุมชนเมือง เขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทั่วไปของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุมชนเมือง และเพื่อศึกษาความคิดเห็นและการรับรู้ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุมชนเมืองต่อโครงการกองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุมชนเมือง และเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยทั่วไปของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุมชนเมืองกับความคิดเห็นและการรับรู้ของสมาชิกกองทุนต่อโครงการกองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุมชนเมือง โดยใช้แบบสอบถามจำนวน 400 ชุดเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย

 ผลการวิจัยข้อมูลปัจจัยทั่วไปของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุมชนเมือง ความคิดเห็น และการรับรู้ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุมชนเมืองต่อโครงการกองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุมชนเมือง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุมากกว่า 40 ปี มีอาชีพเกษตรกรรม มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท เป็นสมาชิกกองทุนชุมชนเมือง มีระยะการเป็นสมาชิกมากกว่า 5 ปีขึ้นไป จำนวนเงินที่กู้ยืมจากกองทุนอยู่ระหว่าง 15,001-20,000 บาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปประกอบอาชีพด้านค้าขาย ส่วนด้านความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุมชนเมืองพบว่าสมาชิกกองทุนมีความคิดเห็นต่อโครงการกองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุมชนเมืองอยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย โดยมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดในเรื่องการเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน ส่วนการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ มีความคิดเห็นในระดับค่อนข้างเห็นด้วย และในด้านการรับรู้ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุมชนเมืองพบว่าการรับรู้ของสมาชิกต่อโครงการกองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุมชนเมืองโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการรับรู้ในระดับมากในด้านวัตถุประสงค์ของโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้านการบริหารและการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ด้านคุณสมบัติสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้านการกู้ยืมเงินจากโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และด้านการจัดทำบัญชีและตรวจสอบโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

 ผลการวิจัยข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานด้านปัจจัยทั่วไปของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุมชนเมืองกับความคิดเห็นและการรับรู้ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุมชนเมืองต่อโครงการกองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุมชนเมือง พบว่าปัจจัยทั่วไปของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุมชนเมือง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทกองทุนที่เป็นสมาชิก ระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทุน จำนวนเงินที่กู้ยืมจากกองทุน และวัตถุประสงค์ของการนำเงินกู้ยืมไปใช้ประกอบอาชีพ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นและการรับรู้ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุมชนเมืองต่อโครงการกองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุมชนเมืองแตกต่างกัน

DOWNLOAD