The Factor Influencing Consumers Decition Making in Renting ApartmentCase study : apartment in Klong luang district

โดย อภิญชา สุดเวหา

ปี     2549

บทคัดย่อ (Abstract)

การค้นคว้าอิสระมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ เพศอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนต์ของประชากรที่พักอาศัยอพาร์ทเมนต์ในเขตเทศบาลคลองหลวง และเพื่อศึกษาข้อมูลส่วนประสมทางการตลาด (7p’s) ทางด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาดบุคลากร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ กระบวนการให้บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนต์ของประชากรที่พักอาศัยอพาร์ทเมนต์ในเขตเทศบาลคลองหลวง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ คือผู้เช่าพักอาศัยในอพาร์ตเมนต์ที่มีจำนวนห้องตั้งแต่ 50 ห้องขึ้นไปในเขตพื้นที่หมู่ 2ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่จดทะเบียนชำระภาษีกับเทศบาลคลองหลวงโดยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน และนำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปSPSS โดยใช้สถิติ T-test , Anova
ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 ปี แต่ไม่ถึง 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพนักศึกษา สถานภาพโสด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่า10,000 บาท
ผลการวิเคราะห์ประสบการณ์ในการพักอาศัยอพาร์ทเมนต์ พบว่าส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการพักอาศัย 6 เดือน – 1 ปี ประเภทของห้องพักคือห้องพักเดี่ยว และสาเหตุที่มาใช้บริการหอพักเพราะใกล้ที่ทำงานและที่เรียน
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ให้ความสำคัญมาก ด้านราคาให้ความสำคัญมาก ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายให้ความสำคัญมาก ด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความสำคัญปานกลาง ด้านบุคลากรให้ความสำคัญมาก ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้ความสำคัญมาก ด้านกระบวนการให้บริการให้ความสำคัญมาก
ผลการวิเคราะห์สมมุติฐาน
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนต์แตกต่างกัน คือ ด้านอายุ ด้านอาชีพ ด้านระดับการศึกษา ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ประสบการณ์การพักอาศัยหอพักที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนต์ ทั้ง 3 ด้านคือ ด้านระยะเวลาในการพักอาศัย ด้านประเภทของห้องพักด้าน สาเหตุที่มาใช้บริการหอพัก ทั้งหมดไม่แตกต่างกัน
ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนต์ กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับส่วนประสมการตลาดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพรวมเป็นอันดับ 1 ด้านผลิตภัณฑ์รวมเป็นอันดับที่ 2 ด้านราคารวมเป็นอันดับที่ 3 ด้านบุคลากรรวมเป็นอันดับ 4 ด้านกระบวนการให้บริการรวมเป็นอันดับ 5 ลำดับสุดท้ายช่องทางการจัดจำหน่ายรวมเป็นอันดับ 6

DOWNLOAD